Návštěvní řád Dejvického divadla, o. p. s.

PRAHA 2022

 

 

Návštěvní řád Dejvického divadla, o. p. s.

 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Zakoupení vstupenek

1.      Vstupenky lze koupit prostřednictvím sítě TicketPortal nebo prostřednictvím aukce TicketFairPrice, je-li vyhlášena, v pokladně DD nebo prostřednictvím obchodního oddělení DD.

2.      V případě, že kupující nebude moci vstupenky využít osobně, je možno přenechat vstupenky jiné osobě spolu s informací o podmínkách vstupu do DD. Vstupenky nelze vracet.

3.      Zakoupením vstupenky kupující souhlasí s podmínkami návštěvního řádu DD.

4.      Nabízení a prodej vstupenek za vyšší než prodejní cenu v DD případně nabízení a prodej vstupenek prostřednictvím internetových aukcí, které nejsou součástí prodeje DD nebo prodejního portálu TicketPortal, je považováno za hrubé porušení kupní smlouvy a DD si vyhrazuje právo takovou vstupenku zneplatnit a nevpustit jejího držitele včetně jeho doprovodu do DD. Veškerá zodpovědnost za způsobenou újmu je přitom na straně nabyvatele vstupenek v předprodeji nebo prodeji, neboť byl o pravidlech předem informován a nabízením  vstupenek k dalšímu prodeji se dopouští podvodu.

 

II. Vracení vstupenek

1.      Zakoupené vstupenky jsou nevratné. Držitel vstupenek je může prodat pouze za cenu, která je uvedena na vstupence (případně nižší). Při prodeji za vyšší cenu se dopouští porušení kupní smlouvy v souladu s bodem I. odst. bodu 6. tohoto řádu.

2.      Vstupenky lze vrátit pouze dle odstavce  III. bodu 3., 4. a 5. a odstavce IV. Bodu 10  tohoto řádu.

III. Rušení představení

1.        Změna programu je vyhrazena.

2.        Při zrušení představení není DD povinno poskytnout návštěvníkům náhradní termín zrušeného titulu.

3.        V případě zrušeného představení lze vstupenky vrátit pouze v místě, kde byly zakoupeny.

a)      U vstupenek zakoupených v prodejní síti TicketPortal je vstupné vráceno na účet, ze kterého byly vstupenky uhrazeny.

b)     Hromadně objednané vstupenky hrazené fakturou vracejí návštěvníci zpět objednateli, od kterého vstupenku získali a kterému DD poskytne dobropis.

4.        V případě rušení představení může být:

a)        uveden náhradní titul, který je možno odmítnout a návštěvníkovi jsou vráceny peníze za nevyčerpanou vstupenku dle bodu III. odst. 3. tohoto řádu. Doba, do kdy je možno vstupenky vracet, je uvedena na webových stránkách DD (www.dejvickedivadlo.cz) nebo tuto informaci divák získá v pokladně či v obchodním oddělení DD.

b)        představení zrušeno bez náhrady a návštěvníkovi jsou vráceny peníze za nevyčerpanou vstupenku v souladu s bodem III. odst. 3. tohoto řádu.

 

5.      V případě zrušení již započatého představení má návštěvník nárok na vrácení vstupného pouze v případě, pokud není odehrána alespoň polovina představení.

 


                NÁVŠTĚVA DEJVICKÉHO DIVADLA

IV. Všeobecné podmínky pro návštěvníky divadla


1.        Každý návštěvník je povinen při vstupu do DD předložit platnou vstupenku.

2.        Ke vstupu do DD je oprávněn pouze návštěvník, který splní aktuálně platné proticovidové či jiné hygienické omezující podmínky vyhlášené státní správou ČR.

3.        DD si vyhrazuje právo nevpustit do DD diváka s prokazatelnými respiračními příznaky, kterému je vráceno vstupné v místě, kde byla vstupenka koupena na základě potvrzení DD.

4.        Návštěvníci DD se řídí pokyny pracovníků DD, především pak pracovníka vykonávajícího  produkční dozor nad konkrétním představením.

5.        Návštěvníci jsou povinni odkládat zavazadla a kabáty do šatny DD pokud tomu nebrání závažné důvody.

6.        Návštěvník je povinen zaujmout své místo v sále do doby začátku představení uvedeného na vstupence.

7.        V případě, že návštěvník je při příchodu do DD pod vlivem omamných látek či jeho oděv či chování ohrožuje nebo ruší ostatní návštěvníky, je pracovník DD konající produkční dozor oprávněn rozhodnout o jeho nevpuštění do DD či do sálu,  případně o jeho vyvedení z DD, a to bez náhrady vstupného.

8.        Je-li otevřeno občerstvení, je zakázáno vnášet nápoje a občerstvení do sálu DD, neurčí-li pracovník konající produkční dozor jinak.

9.        Je zakázáno vnášet do DD zbraně a obecně nebezpečné předměty, které mohou ohrozit ostatní návštěvníky DD.

10.    V případě „zdvojeného“ prodeje vstupenky na jedno sedadlo vzniklého chybou elektronického prodeje, je tuto situaci oprávněn řešit pracovník DD konající produkční dozor. V případě, že nebude možno poskytnout oběma návštěvníkům adekvátní místa v sále, je možno požadovat vrácení vstupného nebo jeho přiměřené snížení dle náhradního místa. Při nenalezení vhodného místa v sále má divák nárok na vrácení vstupného a přednostní nákup vstupenky v náhradním termínu dle vlastního výběru s 30 % slevou. V případě, že je možné zjistit, která ze „zdvojených“ vstupenek byla zakoupena dříve, má nárok na sedadlo divák, jehož vstupenka byla zakoupena v dřívějším termínu. V případě, že z technických či časových důvodů toto není možné zjistit, má nárok na sedadlo divák, který místo v sále zaujal dříve.

11.    Případné dary účinkujícím jsou před začátkem představení předávány buď obsluze v divadelním baru či pracovníkovi DD, který vykonává produkční dozor, při vchodu do sálu.

12.    Diváci jsou povinni respektovat začátek představení, který je signalizován trojím zvoněním před představením a před koncem přestávky, která  trvá  20 minut.

13.    Pokud divák nezaujme své místo v sále do začátku představení,  pozbývá vstupenka platnosti a návštěvníka již není možno vpustit do sálu s ohledem na ostatní diváky a účinkující. Za takto propadlé vstupenky nelze požadovat vrácení peněz.

14.    V průběhu představení jsou návštěvníci povinni mít vypnutý mobilní telefon.

15.    V průběhu představení není povoleno bez předchozího souhlasu pořizovat fotografie ani záznam části či celého představení.

16.    Návštěvníci jsou povinni se chovat v průběhu představení tak, aby nerušili účinkující ani ostatní diváky.

17.    Kouřit lze pouze v prostoru k tomu určeném, tj. před DD, kde jsou umístěny popelníky.

18.    Po skončení představení nejsou diváci oprávněni setrvávat v prostoru  divadelního sálu.

19.    Divácká šatna končí svůj provoz 20 minut po skončení představení (viz provozní řád šatny DD) a za nevyzvednuté svršky a zavazadla po uplynutí této doby nepřebírá DD odpovědnost.

20.    DD neručí za ztrátu věcí, které jsou majetkem diváků a jiných osob, kromě věcí uložených v placené šatně ve foyeru DD po dobu jejího provozu. V této šatně ručí obsluha šatny pouze za uložené svršky a zavazadla. Neručí však v souladu s Provozním řádem šatny DD za cenné věci uložené v nich (fotoaparáty, peníze, mobilní telefony apod.).

21.    V případě vzniku škody způsobené návštěvníkem DD je dotyčná osoba povinna tuto událost ihned nahlásit pracovníkovi DD konajícímu produkční dozor a způsobenou škodu odstranit nebo ji finančně uhradit.

22.    V případě vzniku škody způsobené návštěvníkovi DD je pracovník vykonávající produkční dozor o této skutečnosti povinen sepsat protokol o škodní události a dále postupovat v souladu s  obecně platnými předpisy.

23.    Divadelní bar, je-li v provozu,  se 20 minut po skončení představení stává divadelním klubem, ve kterém se mohou zdržovat i návštěvníci představení, ale není již považován za veřejný prostor.

V. Imobilní návštěvníci

1.        Na každé představení jsou vyhrazena místa pro jednoho návštěvníka na vozíku a jeho doprovod (1 osoba).

2.        Tato místa nejsou předmětem předprodeje a imobilní návštěvníci si mohou vstupenky objednat v obchodním oddělení (emailem: rezervace@dejvickedivadlo.cz, telefonicky:  233 332 430).

3.        Při zakoupení vstupenky pro imobilního návštěvníka na vozíku je povinen pracovník pokladny oznámit tuto skutečnost šéfovi techniky a pracovníkovi DD konajícímu na příslušné představení produkční dozor.

4.        Pro imobilní návštěvníky jsou určena bezbariérová místa ve 2.  řadě zleva.  V případě, že má představení řadu č. 0, jsou bezbariérová místa v 1.řadě zleva.

5.        Při koupi vstupenky pro imobilního návštěvníka je pracovník obchodního oddělní  povinen kupujícího upozornit na bezbariérový vstup zadním vchodem do DD s možností užití výtahové plošiny pro imobilní návštěvníky.

6.        Imobilní návštěvník je povinen zaujmout místo v sále nejpozději 30 minut před zahájením představení, aby mohl být včas a bez problémů vpuštěn na místo před vpuštěním ostatních diváků do sálu.

7.        Před představením zajistí pracovník konající produkční dozor přítomnost zřízence DD k obsluze rampy a pomoci při přepravě imobilního návštěvníka. Zároveň je návštěvník informován o umístění toalet pro imobilní návštěvníky.

8.        V případě, že imobilní návštěvník požaduje občerstvení, lze mu jej poskytnout přímo v sále nebo pracovník konající produkční dozor zajistí pomoc při vstupu do divadelního baru (4 schody) a pomoc při návratu do sálu.

9.        Po skončení představení zajistí určený pracovník pomoc při přepravě imobilního návštěvníka a bezpečné zajištění výtahové plošiny.

10.    V případě, že imobilní divák zakoupí vstupenku mimo místa vyhrazená pro imobilní návštěvníky, DD nezaručuje, vzhledem k omezeným prostorovým možnostem v sále, že mu bude umožněn vstup do sálu. V takovém případě mu bude vráceno vstupné a v případě možnosti mu bude nabídnut náhradní termín na k tomu vyhrazená místa.

 

Tento Návštěvní řád Dejvického divadla, o. p. s., je účinný od 1. 9. 2022

 

 

 

 

 

Blanka Cichon

ředitelka Dejvického divadla, o. p. s.