Návštěvní řád Dejvického divadla, o. p. s.

Podrobné pokyny pro návštěvu divadla za mimořádných podmínek v červnu naleznete zde :

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Zakoupení vstupenek


1. Vstupenky lze koupit v pokladně Dejvického divadla (dále jen DD), prostřednictvím sítě Ticketportal, prostřednictvím aukce Ticket Fair Price nebo prostřednictvím obchodního oddělení DD.

2. Při nákupu vstupenek on-line uvede kupující jméno návštěvníka (nikoliv kupujícího, pokud není zároveň návštěvníkem), které bude zaznamenáno na vstupenkách.

3. Při nákupu vstupenek v předprodeji v pokladně DD mohou být zájemci o vstupenky vyzváni k uvedení jména návštěvníka, pro kterého je vstupenka určena. Toto jméno bude uvedeno na vstupence. V případě, že kupující jméno uvést odmítne, ztrácí nárok na nákup vstupenky.

4. Nakládání se vstupenkami zakoupenými a označenými dle bodu I. odst. 2. a 3. tohoto řádu se v případě změny držitele řídí zvláštním režimem takto:

       a) V případě, že osoba uvedená na vstupence nebude moci ze závažných důvodů využít vstupenky zakoupené v  pokladně DD, je nutno se spojit s obchodním oddělením DD (vstupenky@dejvickedivadlo.cz nebo telefonicky na čísle 233 332 430) a tato situace bude řešena individuálně. Vstupenky zakoupené na jméno prostřednictvím sítě Ticketportal je nutno změnit za obchodních podmínek sítě Ticketportal (tyto vstupenky je možné přímo při nákupu na síti Ticketportal pojistit pro případnou nemožnost jejich využití).

       b) Ke vstupu do DD je oprávněn pouze návštěvník, jehož jméno se shoduje se jménem uvedeným na vstupence (plus jeden doprovod řádného majitele vstupenek). DD si vyhrazuje při vstupu do DD právo kontroly jména diváka prostřednictvím dokladu totožnosti.

       c) DD si vyhrazuje právo nevpustit do DD diváka (včetně jeho doprovodu), jehož jméno se neshoduje se jménem uvedeným na vstupenkách.


5. Rezervace vstupenek končí 15 minut před začátkem představení.

6. Zakoupením vstupenky kupující souhlasí s podmínkami návštěvního řádu DD.

7. Nabízení a prodej vstupenek za vyšší než prodejní cenu v DD případně nabízení a prodej vstupenek prostřednictvím internetových aukcí, které nejsou součástí prodeje DD nebo prodejního portálu Ticketportal, je považováno za hrubé porušení kupní smlouvy a DD si vyhrazuje právo takovou vstupenku zneplatnit a nevpustit jejího držitele včetně jeho doprovodu do DD. Veškerá zodpovědnost za způsobenou újmu je přitom na straně nabyvatele vstupenek v předprodeji nebo prodeji, neboť byl o pravidlech předem informován a nabízením vstupenek k dalšímu prodeji se dopouští podvodu.

 

II. Vracení vstupenek


1. Zakoupené vstupenky jsou nevratné. Návštěvník může vstupenku, která není označena jménem, prodat pouze za cenu, která je uvedena na vstupence (případně nižší). Při prodeji za vyšší cenu se dopouští porušení kupní smlouvy v souladu s bodem I. odst. 7. tohoto řádu.

2. Vstupenky lze vrátit pouze dle bodu III. odst. 3. tohoto řádu.

 

III. Rušení představení


1. Změna programu je vyhrazena.

2. Při zrušení představení není DD povinno poskytnout návštěvníkům náhradní termín zrušeného titulu.

3. Vstupenky lze vrátit pouze v místě, kde byly zakoupeny.
       a) Vstupenky zakoupené v DD se vracejí v pokladně DD.
       b) Vstupenky zakoupené v prodejní síti Ticketportal se vracejí opět v této síti.
       c) Hromadně objednané vstupenky hrazené fakturou vracejí návštěvníci zpět objednateli, od kterého vstupenku získali a kterému DD poskytne dobropis.

4. V případě rušení představení může být:
       a) uveden náhradní titul, který je možno odmítnout a návštěvníkovi jsou vráceny peníze za nevyčerpanou vstupenku. Doba, do kdy je možno vstupenky vracet, je uvedena na webových stránkách DD (www.dejvickedivadlo.cz) nebo tuto informaci divák získá v pokladně či v obchodním oddělení DD.
       b) představení rušeno bez náhrady a návštěvníkovi jsou vráceny peníze za nevyčerpanou vstupenku v souladu s bodem III. odst. 3. tohoto řádu.

 

NÁVŠTĚVA DD

IV. Všeobecné podmínky pro návštěvníky DD


1. Každý návštěvník je povinen při vstupu do DD předložit platnou vstupenku a na vyzvání předložit doklad totožnosti. Jméno na vstupence musí být shodné se jménem návštěvníka, viz bod I. odst. 4. b) tohoto řádu.

2. Návštěvníci DD se řídí pokyny pracovníků DD, především pak pracovníka vykonávajícího produkční dozor nad konkrétním představením.

3. Návštěvníci jsou povinni odkládat zavazadla a kabáty do šatny DD pokud tomu nebrání závažné důvody.

4. Návštěvník je povinen zaujmout své místo v sále do doby začátku představení uvedeného na vstupence.

5. V případě, že návštěvník je při příchodu do sálu pod vlivem omamných látek či jeho oděv či chování ohrožuje nebo ruší ostatní návštěvníky, je pracovník DD konající produkční dozor oprávněn rozhodnout o jeho nevpuštění do DD či sálu, případně jeho vyvedení z DD.

6. Je zakázáno vnášet nápoje a občerstvení do sálu DD, neurčí-li pracovník konající produkční dozor jinak.

7. Je zakázáno vnášet do DD zbraně a obecně nebezpečné předměty, které mohou ohrozit ostatní návštěvníky DD.

8. V případě „zdvojeného“ prodeje vstupenky na jedno sedadlo vzniklého chybou elektronického prodeje, je tuto situaci oprávněn řešit pracovník DD konající produkční dozor. V případě, že nebude možno poskytnout oběma návštěvníkům adekvátní místa v sále, je možno požadovat vrácení vstupného nebo přiměřené snížení. Při nenalezení vhodného místa v sále má divák nárok na vrácení vstupného a přednostní nákup vstupenky v náhradním termínu dle vlastního výběru s 30% slevou. V případě, že je možné zjistit, která ze „zdvojených“ vstupenek byla zakoupena dříve, má nárok na sedadlo divák, jehož vstupenka byla zakoupena v dřívějším termínu. V případě, že z technických či časových důvodů toto není možné, má nárok na sedadlo divák, který místo v sále zaujal dříve.

9. Případné dary účinkujícím jsou před začátkem představení předávány buď obsluze v divadelním baru či pracovníkovi DD, který vykonává produkční dozor, při vchodu do sálu.

10. Diváci jsou povinni respektovat začátek představení, který je signalizován trojím zvoněním před představením a před koncem přestávky, která trvá 20 minut.

11.Pokud divák nezaujme své místo v sále do začátku představení, pozbývá vstupenka platnosti a návštěvníka již není možno vpustit do sálu s ohledem na ostatní diváky a účinkující. Za takto propadlé vstupenky nelze požadovat vrácení peněz.

12. V průběhu představení jsou návštěvníci povinni mít vypnutý mobilní telefon.

13. V průběhu představení není povoleno bez předchozího souhlasu pořizovat fotografie ani záznam části či celého představení.

14. Návštěvníci jsou povinni se chovat v průběhu představení tak, aby nerušili účinkující ani ostatní diváky.

15. Kouřit lze pouze v prostoru k tomu určeném, tj. před DD, kde jsou umístěny popelníky.

16. Po skončení představení nejsou diváci oprávněni setrvávat v prostoru divadelního sálu.

17. Divácká šatna končí svůj provoz 20 minut po skončení představení (viz provozní řád šatny DD) a za nevyzvednuté svršky a zavazadla po uplynutí této doby nepřebírá DD odpovědnost.

18. DD neručí za ztrátu věcí, které jsou majetkem diváků a jiných osob, kromě věcí uložených v placené šatně ve foyeru DD po dobu jejího provozu. V této šatně ručí obsluha šatny pouze za uložené svršky a zavazadla. Neručí však v souladu s Provozním řádem šatny DD za cenné věci uložené v nich (fotoaparáty, peníze, mobilní telefony apod.).

19. V případě vzniku škody způsobené návštěvníkem DD je dotyčná osoba povinna tuto událost ihned nahlásit pracovníkovi DD konajícímu produkční dozor a způsobenou škodu odstranit nebo ji finančně uhradit.

20. V případě vzniku škody způsobené návštěvníkovi DD je pracovník vykonávající produkční dozor o této skutečnosti povinen sepsat protokol o škodní události a dále postupovat v souladu s  obecně platnými předpisy.

21. Divadelní bar se 20 minut po skončení představení stává divadelním klubem, ve kterém se mohou zdržovat i návštěvníci představení, ale není již považován za veřejný prostor.

 

V. Imobilní návštěvníci


1. Na každé představení jsou určena místa pro jednoho návštěvníka na vozíku a jeho doprovod (1 osoba).

2. Tato místa nejsou předmětem předprodeje a imobilní návštěvníci si mohou vstupenky objednat v obchodním oddělení (emailem: rezervace@dejvickedivadlo.cz, telefonicky: 233 332 430).

3. Při zakoupení vstupenky pro imobilního návštěvníka na vozíku je povinen pracovník pokladny oznámit tuto skutečnost šéfovi techniky a pracovníkovi DD konajícímu na příslušné představení produkční dozor.

4. Pro imobilní návštěvníky jsou určena bezbariérová místa v 1. řadě zleva.

5. Při koupi vstupenky pro imobilního návštěvníka je pokladní povinna kupujícího upozornit na bezbariérový vstup zadním vchodem do DD s možností užití výtahové plošiny pro imobilní návštěvníky.

6. Imobilní návštěvník je povinen zaujmout místo v sále nejpozději 30 minut před zahájením představení, aby mohl být včas a bez problémů vpuštěn na místo před vpuštěním ostatních diváků do sálu.

7. Před představením zajistí pracovník konající produkční dozor přítomnost zřízence DD k obsluze rampy a pomoci při přepravě imobilního návštěvníka. Zároveň je návštěvník informován o umístění toalet pro imobilní návštěvníky.

8. V případě, že imobilní návštěvník požaduje občerstvení, lze mu jej poskytnout přímo v sále nebo pracovník konající produkční dozor zajistí pomoc při vstupu do divadelního baru (4 schody) a pomoc při návratu do sálu.

9. Po skončení představení zajistí určený pracovník pomoc při přepravě imobilního návštěvníka a bezpečné zajištění výtahové plošiny.

10. V případě, že imobilní divák zakoupí vstupenku mimo místo vyhrazená pro imobilní návštěvníky, DD nezaručuje, vzhledem k omezeným prostorovým možnostem v sále, že mu bude umožněn vstup do sálu. V takovém případě mu bude vráceno vstupné a v případě možnosti mu bude nabídnut náhradní termín na k tomu vyhrazená místa.

 

Tento Návštěvní řád Dejvického divadla, o. p. s. byl schválen poradou vedení dne je účinný od 14. 5. 2019.MgA. Eva Kejkrtová Měřičková
ředitelka Dejvického divadla, o. p. s.